Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Meble Do Domu .pl

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy www.mebledodomu.shoplo.pl dba o prawa konsumenta.

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach

Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż

postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje

się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego

Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw

konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów

prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z

powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym

www.mebledodomu.shoplo.pl. prowadzony jest przez Sławomira Więcławka

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą STROKE export –import, sprzęt

rekreacyjny Sławomir Więcławek wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra

właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania

działalności: Zbludza 155, 34-608 Kamienica i adres do doręczeń: Zbludza 155, 34-

608 Kamienica , NIP 7372223510, REGON386822792, adres poczty

elektronicznej:wieclaweksla@gmail.com, numer telefonu: + 48 511 478 860

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do

przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba, że dane

postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w

związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane

osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady

wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.

Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania

danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy,

cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane

dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików

cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym

dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych

osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta

jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności

(zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym

umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz

dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w

szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności

prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub

zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.

1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i

hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym

Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz

informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna

świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,

która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne

otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera

zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie

Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca

przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod

adresem internetowym: www.mebledodomu.shoplo.pl.

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Sławomir Więcławek prowadzącego

działalność gospodarczą pod firmą STROKE export –import, sprzęt rekreacyjny

Sławomir Więcławek wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do

spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: Zbludza

155, 34-608 Kamienica i adres do doręczeń: Zbludza 155, 34-608 Kamienica , NIP

7372223510, REGON386822792, adres poczty

elektronicznej:wieclaweksla@gmail.com, numer telefonu: + 48 511 478 860

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta

między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez

Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności

prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub

zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja

2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze

Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto,

Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech

kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2)

kliknięciu pola „Rejestruj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez

kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty

elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę

następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,

numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas

nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,

usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do

Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

wieclaweksla@gmail.com

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna

się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego

koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu

przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza

Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu

Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty” – do tego

momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w

tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami

dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego) oraz (3) potwierdzeniu chęci złożenia

Zamówienia poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na

podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest

podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i

nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,

miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz

danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i

sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących

konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie

oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za

jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania

Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech

kolejnych kroków – (1) po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie

Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane

kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się

również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie

zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na

Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas

nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,

wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez kliknięcie w link

umożliwiający rezygnację zamieszczony w danej wiadomości Newslettera lub

poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dekoracjadomu.pl lub też

pisemnie na adres: ul. Legionów 190/200, 42-202 Częstochowa.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem

teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub

inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty

elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej

lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google

Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w

wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu:

1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików

Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób

zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr

osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób

trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze

stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o

charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez

Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu

Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została

wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2. pisemnie na adres: Zbludza 155 34-608 Kamienica

2.4.3. telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 511 478 860.

2.4.4. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

wieclaweksla@gmail.com

2.4.5. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i

okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty

wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych

kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie

reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę

jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem

zalecanego opisu reklamacji.

2.4.6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie,

nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po

uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w

Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w

złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu

będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za

transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można

ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na

stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili

wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą

Formularza Zamówień

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po

uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.

2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie

oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania

Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez

Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania

Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera, co najmniej

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji

oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta

powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a

Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej

Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na

stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o

której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo

utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego

Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu

Umowy Sprzedaży:

4.1.. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu –

BlueMedia.S.A

4.1.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą

przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem Firmy

BlueMedia.S.A

4.1.3.1.1. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z

siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

Dostępne są szybkie płatności elektroniczne, oraz płatność kartami. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest również  Blue Media S.A.”

Dostępne rodzaje kart:
Visa,
Visa Electron,
MasterCard,
MasterCard Electronic,

Maestro.
metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem:
https://mebledodomu.shoplo.com/strona/http-mebledodomu-shoplo-com-strona-platnosci

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną

przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy

przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku płatności elektronicznej, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy

użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że

konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego

z żadnymi kosztami”).

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ

ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży

stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i

usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w

zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w

chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru

Produktu:

5.4.1. Przesyłka kurierska.

5.4.2. Przesyłka paletowa.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2 miesięcy, chyba, że w opisie

danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W

przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest

najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 miesięcy. Początek

biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta

rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia

zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru

przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez

Klienta w terminie do 2 miesięcy, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie

składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych

terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy

podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 miesięcy. O gotowości Produktu

do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez

przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia

adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do

odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta

rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli

sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie

Cywilnym.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Zbludza 155 34-608 Kamienica

6.3.2. telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 511 478 860

6.3.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

wieclaweksla@gmail.com

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia

wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową

Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy

Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i

przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu

poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji

złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący

konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub

usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą

cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w

terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć

Produkt wadliwy na adres: Zbludza 155 34-608. W przypadku Klienta będącego

konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu

na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez

Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany

jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z

tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje

wyłączona.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA

REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ

ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta

będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie

internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt

kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres

pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest

między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1)

wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego

(więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie

pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

(więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce

wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc

powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do

której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja

Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są

między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod

numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w

godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego

systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na

szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i

wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów

i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego

zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o

świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem

internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni

kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia

kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o

odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. osobiście pod adresem: Zbludza 155 34-608 Kamienica

8.1.2. pisemnie na adres: Zbludza 155 34-608 Kamienica

8.1.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

wieclaweksla@gmail.com

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku

nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11

Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to

obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc

zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia

Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią

inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów,

które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie

ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu

Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z

Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za

niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od

umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym

koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób

dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności

przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że

konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego

z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt

od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od

konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez

konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy

lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że

Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu

wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić

Produkt na adres: Zbludza 155 34-608 Kamienica

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które

obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły

sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest

zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych

kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne

żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu

takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili

odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu

spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub

wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia

tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że

po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad

którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt

nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem

świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt

dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie

można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia

są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są

napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy

Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których

wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w

której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo

inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne

niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo

odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych

usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe

lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym

opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie

dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11)

zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie

zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu

samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub

okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane

na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną

zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po

poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące

konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia

również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy

wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w

szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE

PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są

skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego

konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia

niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej

osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14

dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym

wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych

roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także

wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego

przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej

ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie

Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do

Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona –

zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w

sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy

Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie

kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich

roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do

Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy

Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca

ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody

przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu

utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie

w przewozie przesyłki.

9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a

Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę

Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z

ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i

dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień

niniejszego Regulaminu.

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o

charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony

Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w

art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo

powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni

kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu

skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem

obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym

charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą

w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem

wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą

miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub

wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu

Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

(Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne

właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD

UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O

PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od

umowy)

– Adresat:

Sławomir Więcławek

Zbludza 155 34-608 Kamienica

mebledodomu.pl

wieclaweksla@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl